Plan ve Proje


Plan ve Proje Müdürlüğü

Plan Ve Proje Müdürlüğü Olarak , Vatandaşlarımıza rahat, sağlıklı ve güzel bir ortam sağlamak için Beyoğlu İlçesini planlı bir kent haline getirmek hedefimizdir.

Beyoğlu Belediyesi Plan Ve Proje Müdürlüğü çevreyi ve fiziki dokuyu korumacı, yaşanılan, sağlıklı ve kaliteli bir kent için hizmetlerine devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi e-imar uygulaması için tıklayınız

 

 Plan ve Proje Müdürlüğümüzün Hizmetleri

 1. 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Eski Eserler Kanunu ve 2981–3290–3366 sayılı İmar Affı Kanunları ve yönetmeliklerinde kendisine verilen görevleri yürütmek,
 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanmasını ve hazırlanan planların Beyoğlu Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak,
 3. Beyoğlu Belediye Meclisi'nden çıkan plan kararlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na onaylanmak üzere gönderilmesini sağlamak,
 4. 1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra 1 ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesi ve bu sürede yapılan itirazların takip ederek ve inceleyerek yeniden Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak,
 5. Onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak veya hazırlattırmak, Belediye Meclisi’ne sunmak, bu konuya ilişkin Meclis Kararının gereğini yapmak,
 6. Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak,
 7. Onanlı 1/1000 ölçekli imar planları hakkında tereddüde düşülen konularda görüş vermek,
 8. Plan çalışmalarının yapılabilmesi için; ön araştırma (analitik etüd) çalışmaları, (mülkiyet, arazi kullanışı, anket, ilgili birimlerden görüş alma gibi) yapıldıktan sonra karar aşamasına getirmek ve planların hazırlanmasını sağlamak,
 9. Plan yapım sürecinde;
 • Halihazır haritaları temin etmek,
 • Kamu, kurum ve kuruluşlarından görüş almak,
 • Arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeolojik etüd v.b. belgeleri  temin etmek,
 • Açılım paftalarını hazırlamak (donatı, yoğunluk, TAKS, KAKS, bina yapım cinsi kat adedi v.b.)
 • Sentez paftası ve değerlendirme çalışmaları yaparak taslak paftaları hazırlamak,

Koruma Amaçlı İmar Planlarında tescilli veya önerilecek eski eserleri incelemek, fişlerini hazırlamak, fotoğraf çekimi yapmak-yaptırmak,

 

İlgili Mevzuatlar
3194 SAYILI İMAR KANUNU Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
2863 SAYILI KÜLTÜR VE 
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Tıklayınız.
MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ Tıklayınız.

Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız