Sağlık İşleri Müdürlüğü


Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1-Belediye teşkilat yapısı içerisinde görevleri, faaliyetleri ile belediyeyi temsil etmek; temsil bilinci ve duyarlılığı içerisinde görev yapmak.

2-Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak belediyece kabul ve ilan edilen misyon, vizyon, temel değerler ile kalite politikası üzerine dayalı bir sistemi müdürlükte kurmak ve ona uygun faaliyeti uygulamak.

3- Müdürlük görevleri ile her türlü faaliyetlerini Müdürlüğün ve Belediyenin kabul ve ilan ettiği temel ilkeler doğrultusunda yapmak.

4-Özelde insan genelde toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle görev yapmak, bu kapsamda hekimlik, koruyucu hekimlik dahil, eğitici, öğretici, panel, seminer, yayın ve benzeri her türlü faaliyette ve etkinliklerde bulunmak.

5-Belediye personeline ve vatandaşlara poliklinik hizmeti  vermek, hastaların kayıt işlemlerini yapmak, protokol kaydı almak ve ayrıca hastalara enjeksiyon, tansiyon ölçümü ve pansuman gibi hizmetleri sunmak.

6- Hasta Nakil Ambulansımız ile mesai saatleri içinde,  nakil talebinde bulunan yaşlı, yatalak, acil müdahale gerektirmeyen  hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarına ulaşımlarında yardımcı olmak.

7- Bölgemizde vefat edenlerin cenaze muayenesini yapmak, ölümü şüpheli görünenleri Cumhuriyet Savcılığına bildirerek Adli Tabipliğe havale etmek, Ölüm Belgesi (Gömme İzin) düzenlemek, ölüm belgelerinin ilgili kuruma teslim edilmesini sağlamak, ayrıca eski ölüm kayıt tetkiki yapmak.

8- Sıhhi, ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin insan ve çevre sağlığı yönünden ruhsata uygun olup olmadığı ile ilgili denetimleri yapmak.

9- Bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla Gıda güvenliği yasasına uygun olarak gıda ile ilgili işletmelerin denetimini yapmak.

10- Halk sağlığını korumak amacıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre zamanında tüm tedbirleri almak, gerekli sağlık projeleri hazırlamak, sunmak ve onay alınanları uygulamak.

11- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi kurum ve okulların İlçe Hıfzısıhha kararlarının öngördüğü doğrultuda okul sağlığı çalışmaları çerçevesinde içme ve kullanma suyu, su depolarının dezenfeksiyonu, bakım ve onarım hizmetlerini yapmak. Ayrıca öğrencilerin koruyucu hekimlik açısından bilgilendirilmelerini sağlamak.

12- Belediyemize bağlı olarak çalışan personellerimizin yaptıkları iş ve çalıştıkları ortamlarda sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak ve denetlemek.

13- Müdürlüğün ihtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçleri en ekonomik şekilde istenen kalite, nitelik ve zamanında tedarik edilmesini sağlamak

14- Dengeli, gerçekçi uygulanabilir bir bütçe hazırlamak, harcamaları bütçesi dahilinde yapmak, Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

15- Müdürlük hizmetlerini tanıtıcı faaliyetleri yapmak, yaptırmak bu faaliyetlere ait istatistik bilgileri ilgili birimler ile koordinasyon sağlayarak daha anlamlı ve karar verici bir şekilde rehber, liste, grafik  vs. düzenlemeleri yaptırmak ve bir rapor halinde üst makama sunmak.

16- Birimlerin görev alanlarına bağlı olarak müdürlüğün stratejik hedeflerini belirlemek, stratejik planını yapmak, faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdürmek.

17- Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek

18- Gerektiğinde belediye diğer müdürlükleri ve/veya dış kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine ve koordinasyona dayalı bir çalışma yürütmek.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 444 0 160 DAHİLİ
MÜDÜR DR.MURAT AYDIN 3900
DR.HAKAN OĞURLU 3901
SAĞLIK İŞLERİ ŞEFİ BİNNUR YÜKSEKKAYA 3902
SAĞLIK İŞLERİ ŞEFİ NUR ZAZAL 3903
SAĞLIK İŞLERİ BÜRO 3904-3905-3906
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 3907

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne Bağlı Şeflikler
İnsan Sağlığı Şefliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ...
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız