Mali Hizmetler Müdürlüğü


Mali Hizmetler Beyoğlu Gazetesini Bigisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görevleri

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Malî hizmetler biriminin yapısı teşkilât kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde gösterilir. Malî hizmetler birimlerinin çalışma usûl ve esasları; idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak ve stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütülebilmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

  Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev alamazlar.

Muhasebe Hizmeti ve Muhasebe Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları

Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.

  Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları  düzenli olarak  kamu idarelerine verirler.Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

a) Yetkililerin imzasını, 
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

  Kontrol etmekle yükümlüdür.

  Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

  Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 444 0 160 DAHİLİ
MÜDÜR ZELİHA AVCI 3500
MUHASEBE VE GİDER ŞEFİ ARZU ASLANTAŞ 3501
MUHASEBE BÜRO 3502-3503-3504-3505
STRATEJİK PLN VE PRFRMNS ŞEFİ SEVİM ALBAYRAK 3506
STRATEJİ GELİŞTİRME - NİHAN MOLLAOĞLU 3507-3508
MUHASEBE YETKİLİSİ 3509
GELİRLER ŞEFİ TAHİR CENGİZ 3510
TAHSİL SERVİSİ 3511-3512-3521
TAHAKKUK,İLAN-REKLAMve EĞLENCE VRGİSİ SRVİSİ 3513
EMLAK SERVİSİ ŞEFİ RECAİ GÜRBÜZ 3514
EMLAK BÜRO 3515-3516-3517-3518-3519
3520-3522
BAŞKANLIK BİNA VEZNE 3523
EK BİNA VEZNE 3524
BADEMLİK VEZNE 3525
SAHA DENETİM 3526
Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne Bağlı Şeflikler  
Strateji Geliştirme Şefliği
Muhasebe ve Gider Şefliği  
Gelirler Şefliği

Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ...

DUYURULAR
Banka Maaş Promosyon sonuçlanmıştır
2014 Sayıştay denetim raporu
Mali Beklenti Raporları
2020 Yılı
2019 Yılı
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
     ZELİHA AVCI

    ZELİHA AVCI

    Mali Hizmetler Müdürü

  • Mali Hizmetler Müdürlüğü
  • Strateji Geliştirme Şefliği
  • Muhasebe ve Gider Şefliği
  • Gelirler Şefliği

Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız