Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü


 Amaç

Beyoğlu Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Beyoğlu Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile  işleyişini kapsar.

Dayanak

1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ayrılarak kurulmuş olan Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gören müdürlüklerin; 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Teşkilat ve Bağlılık;

Teşkilat 

Müdür, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Şefliği, Evrak Büro Şefliği, Memur, Hizmetli personelden oluşur.

Bağlılık

Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi süreçlerini tasarlamak,hizmet ve faaliyet kalitesinin arttırılması için gerekli projeler veya uygulama modelleri geliştirmek,Hizmet, faaliyet ve iletişim verimliliğinin arttırılması için gerekenlerin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar hazırlamak,Belediyenin hizmet verdiği alanlarda uygulamaya dönük projeler hazırlamak,İlçenin ve yaşayan insanların gelişimine yönelik projeler hazırlamak amacı ile kurulmuştur.

AR-GE projelerinin geliştirilmesine,AB Çerçeve programları başta olmak üzere ulusal ve uluslar arası fonlara ulaşımı sağlamak,AR-GE için, tespit edilen problemlerin çözümü ve iyileştirilmesine yönelik olarak ilgili birimlerle ortak araştırma yapılmasını sağlamak,gerektiğinde yerli ve yabancı uzmanlardan destek almak,ARGE fikirlerini projelendirmek, destek başvurularını hazırlamak ve destek alan projelerin yürütülmesine katkı sağlar.

Beyoğlu Belediyesi görev, sorumluluk ve yetki alanlarına giren konularda, yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak hizmetler ve projeler yürütmek üzere destek proje programları üretmek, Hibe, fon, ortak hizmet ve destek projeleri başvuru formlarını ve sözleşme taslaklarını Belediyemiz yükümlülükleri açısından incelemek, Dünya Bankası, Avrupa Birliği Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıklar ile Çukurova Kalkınma Ajansı, Türk Ulusal Ajansı,Merkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye Teknolojiyi Geliştirme Vakfı,Elçilikler,Tubitak, İpa, İpard, İşkur, Kosgep ve sivil toplum kuruluşları gibi İlçe için hibe fon desteği sağlayabilecek tüm kurum, kuruluşların hibe takiplerini yapmak, Ulusal ve uluslar arası projelerin hazırlık,başvuru,yönetim ve denetim aşamalarında gerekli olan standart belgeler ve kurum bilgilerini temin etmek görevleri arasındadır.

Gerektiğinde  AR-GE ve inovasyon merkezi kurar. Proje faaliyetlerinin öngörü ve planlamalara uygun olarak yürütülmesini,Projelerin zamanında gerçekleştirilmesini ve Çalışılan AR-GE konuları üzerinde oluşabilecek problemleri çözer.

Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını, Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli konularda eğitim alınmasının sağlanması, Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlenmesi, Birim personel hareketlerini (izin,görevlendirme vb.) planlanması,denetlenmesi, Müdürlük bütçesini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile diğer mevzuat yükümlülükleri çerçevesinde çalışmaları yapar.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 444 0 160 DAHİLİ
MÜDÜR RUKİYE CANİKLİ 4700
BÜRO ELİF ABLAK 4701

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ...


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız