Sosyo ekonomik, kültürel ve özellikle teknolojik gelişmeler vatandaşın ihtiyacını değiştirirken devletten beklentilerini de değiştirmektedir. Hızla artan globalleşme eğilimi ve uluslararası rekabet özel işletmelerde olduğu gibi, kamu kurumlarında da kaliteli hizmet üretmek için tüm kaynakları mümkün olan en yüksek verimlilikte kullanma zorunluluğu getirmiştir. Vatandaş ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmet sunabilmek; modern yönetim yaklaşımlarıyla, teori ve pratiği gerçekleştirecek yeniden yapılanmayla mümkündür.

Beyoğlu Belediyesi, bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir anlayış ile karşılamakta, ilçesinin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak geliştirmektedir.

Vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmesi; belediyemizin hızla gelişmekte olan teknolojik donanımları kendi bünyesine entegre etmesi ve çağdaş bir organizasyon haline gelmesi ile gerçekleşecektir. Belediyemizin kaynaklarını verimli kullanmak ve geliştirebilmek için tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak önemli hedeflerimizden biridir.

Beyoğlu Belediyesi’nde, değişen yeni ortam ve şartların gerektirdiği nitelikte hizmet sunabilmek için, yönetim anlayışından çalışma usul ve esaslarına kadar hemen her alanda çok önemli değişikliklere gidilmektedir. İş süreçleri gözden geçirilerek sunulan hizmetlerin daha etkin, hızlı, kolay, erişilebilir ve verimli sunulması için yönetimde ve işleyişte modernizasyon sağlanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirmiştir. 2011 Yılı Performans Programımız, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” gerekliliklerine göre düzenlenmiştir. Performans Programımız, yasal yükümlülüğü yerine getirmesinden çok “Beyoğlu’nu; Tarihi Ve Kültürel Dokusunu Koruyarak, Küresel Bir Sanat, Turizm Ve Eğlence Merkezinin Yanı Sıra; Çağdaş Ve Yaşanabilir Özgün Bir Kent Haline Getirmek.” vizyonumuza ulaşmamıza katkı sunması amacıyla hazırlanmıştır.

Stratejik Plan ve bütçe ilişkisi Performans Programı aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Bütçenin hazırlık sürecine entegre edilen Performans Programı, mali ve idari saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlamak üzere bütçenin Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına katkı sağlamıştır.

2010–2014 Yılı Stratejik Planına bağlı olarak 3 ana amaç altında oluşturduğumuz Performans Programımızda, 19 Performans Hedefine ve bu hedeflere ilişkin 49 Faaliyet Hedefine yer verilmiştir. Söz konusu hedefler çerçevesinde 148 adet faaliyet yürütülecek olup, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için 58.015.628 TL ödenek talep edilmektedir.

2010–2014 Yılı Stratejik Planımızda belirlemiş olduğumuz vizyonu, amaç ve hedeflerin uygulama adımı olan 2011 Yılı Performans Programımızın İlçemize hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,

Ahmet Misbah DEMİRCAN
Belediye Başkanı