Şuayip Korkmaz

Başkan Yardımcısı

 

Müdürlük Tanımı

Plan ve proje müdürlüğü, teknik başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan ve belediyemizi ilgilendiren tüm nazım (1/50.000 – 1/25.000 – 1/5000) ve uygulama (1/1000) imar planları ile ilgili işlemleri, 3194 sayılı imar kanunu çerçevesinde ve belediyemize verilen yetkiler dahilinde icra eden ayrıca kentsel tasarım projeleri ile eski eserlerle ilgili çalışmaları ve anıt eserlerle ilgili rölöve – restitüsyon – restorasyon proje çalışmalarını yürüten birimdir.

Görevleri

3194 sayılı imar kanunu ve ilgili mevzuatına, 1/50.000 ölçek metropolitan alt bölge nazım imar planlarına, 1/25.000 ölçek çevre düzeni nazım imar planlarına, 1/5000 ölçek nazım imar planlarına ve bu planların hükümlerine uygun olarak 1/1000 ölçek uygulama imar planları ile uygulamaya yönelik plan hükümlerini (parselasyon, ifraz-tevhid vb. işlemler ve planları hariç) yapmak veya yaptırmak. Yapılan veya yaptırılan planları belediye meclisi onayına sunmak ve uygulama esnasında ilgili müdürlüklere uygulama ile ilgili yazılı veya şifai bilgiler vermek;

  1. Yapılan veya yaptırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını 3194 sayılı kanuna uygun olarak Belediye Meclisine, Belediye Meclisinde onaylanan planları gereği için Büyükşehir Belediyesine sunmak.
  2. Onaylı plana askı süresi içinde yapılan yazılı itirazları, teknik değerlendirilmelerini yaparak karar alınmak üzere Belediye Meclisine iletmek.
  3. Mer’i 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarıyla ilgili plan tadilatı ve değişikliklerine ilişkin teklifleri değerlendirmek ve ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda 3194 sayılı İmar Kanuna uygun olarak gereğini yapmak.
  4. Başkanlığın talebi halinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlar hakkında her türlü teknik raporu hazırlamak.
  5. Belediyemizin uygulama müdürlükleri olan İmar ve Şehircilik, Fen İşleri (ihtiyaç duyulması halinde tüm müdürlüklere) uygulamalar esnasında tereddüte düşülmesi halinde görüş bildirmek.
  6. Plan yapım süreci içinde veya mer’i planların uygulanması sırasında planlarda belirtilmiş fonksiyon alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak ve talep edilmesi halinde Belediye adına bu alanlarla ilgili bilgiler vermek.
  7. Mer’i planlarda, planlama süreci içinde yapılmış maddi hatalardan dolayı ortaya çıkan veya çıkabilecek yanlışlıkları gidermek veya çözümsüz kalan konuların dosyasındaki işlemleri inceleyerek yanlışlığın giderilmesi için Belediye meclisine plan tadilatı yapıp sunmak.
  8. Hazırlanacak Koruma Amaçlı Eylem Programları, projeleri ve uygulamaları ile Kentsel Yenileme Alanlarının ve korunması gerekli eski eserin röleve, restitsüyon, restorasyon projeleri ile elektrik, statik ve makine tesisat projelerinin proje ve uygulama süreçlerine yönelik gerekli finansman kaynaklarını veya fonları etüd ederek teminini sağlamak ve proje ihalelerini gerçekleştirmek.

Plan Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız