Hasan AKYILDIZ

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

Tarihi geçmişe sahip ilçemizde “ruhsatlı, güvenli ve estetik yapılaşma” amaçlanarak düzenli, etkin bölge denetimleriyle kaçak yapılaşmayla mücadele edilmektedir. Bu paralelde “Eski Eser” veya “Sit Alanı”ndaki yapılaşma talepleri; tarihi dokuyla uyumlu olacak şekilde “Koruma Kurulu” ile koordineli olarak değerlendirilerek “İnşaat Ruhsatları” tanzim edilmektedir. Düzenli mıntıka kontrolleri ile inşaatların projelerine uygun olarak tamamlanmaları sağlanmakta, inşaat tabelalarına “bina cephe görünümleri” işletilerek vatandaşlar da bilgilendirilmektedir. Biten inşaatlara talep üzerine “Yapı Kullanma İzin Belgesi” (İskan) tanzim edilmektedir.

Bölge denetimleri esnasında ruhsatsız veya ruhsatına aykırı faaliyet tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılarak aykırılıkların giderilmesi sağlanmaktadır. Yıpranmış durumdaki binaların yenilenmesinde tarihi dokunun korunması hedeflendiğinden, izinsiz yıkım ve yapım faaliyetleri engellenmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Müdürlüğümüz bünyesinde “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” doğrultusunda kurulmuş olan “Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu” sayesinde, Eski Eser ve “Kentsel Sit Alanı” ndaki basit onarım talepleri; daha süratli olarak değerlendirilmekte ve uygun bulunanlara “Ön Onarım İzin Belgesi” tanzim edilmektedir. Sit alanı dışındaki tamirat talepleri ise, eskiden olduğu gibi yine Yapı Denetim Bürosunda değerlendirilmekte, etkin denetimlerle, onarımların, verilen izin kapsamında tamamlanması sağlanmaktadır.

Ayrıca ilgililerin bina yıkım talepleri, “Eski Eser” veya “Sit Alanı” nda olması halinde “Koruma Kurulu İzni” de aranmak suretiyle değerlendirilmekte ve “Yıkım Ruhsatı” tanzim edilmektedir. Diğer taraftan bölgedeki tehlikeli durumdaki binalar tespit edilerek tehlikeli durumun giderilmesi için gerekli işlemler yapılmaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.