Ahmet ÖZTÜRK
Yazı İşleri Müdürü

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, Beyoğlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Bu Yönetmelik, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Beyoğlu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri

1) Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim almak,

2) Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılması ve aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını, belirli bir düzen içerisinde sağlamak.

3) Başkanlığın ve Yazı İşleri Müdürlüğünün Genel Evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek,

4) Meclis ve encümen kararlarının alınması ve sonuçları ile ilgili sekretarya hizmetlerini yapmak,

5) Nikâh akitlerinin yapılması iş ve işlemlerini, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

6) Kurum arşiv hizmetlerini yapmak,

7) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren görevleri yapmaktır.

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.