Yaşar Sitar

Veteriner İşleri Müdürü

 

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlüğün görevleri

 1. Veteriner İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan  Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
 2. Yürürlükteki Mevzuat hükümleri gereği Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılması gereken tüm iş ve işlemlerle birlikte genel olarak;
 • Özelde insan ve hayvan sağlığı genelde toplum ve çevre sağlığı ilkesinden hareketle görev yapar. Bu kapsamda hekimlik, koruyucu hekimlik dahil,eğitici,öğretici panel,seminer,yayın ve benzeri her türlü faaliyette ve etkinliklerde  bulunmak.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,  5996 sayılı Veteriner Hizmeti, Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına dair kanun,2872 sayılı Çevre Kanunu,3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Kanunu,151 sayılı kanunla değişik 1608 sayılı kanun,5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu,5018 sayılı Mali Yönetim Kanunu,9207 sayılı  İşyeri Açma ve Çalışma İzni Belgesi Verilmesi  Yönetmenliği,4734 sayılı İhale Kanunu,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,4857 sayılı İş Kanunu,26442 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar Kanunu,5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu.
 • İlçe sınırları içersinde başıboş hayvanların barınağa toplayıp aşılama, kısırlaştırma küpeleme  ve sahiplendirme çalışmalarının yapılmasını organize etmek.
 • Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşı, muayene, tedavi ve operasyon yapılmasını organize ve takip etmek.
 • Çevre ve hayvan sağlığının korunması
 • Aşılama,muayene ve tedavi hizmetleri
 • Vektörlerle mücadele
 • Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması
 • Nakil olacak hayvanların sağlık raporlarının düzenlenmesi(Menşe Şehadetnamesi)
 • Üretim,satışı ve toplu tüketim yapılan  gıda  işyerlerinin denetimi
 • Veteriner Hekimliği  ilgilendiren kanun ve mevzuatlara ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
 • Gıda güvenliği,mutfak hijyeni,kişisel hijyen,yerel hayvan koruma görevlileri ve canlı hayvan satış yerleri sorumlularına yönelik eğitim seminerlerinin düzenlenmesi
 • Isırma vakalarını takip ederek, ısırılan kişiler sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak.
 • Hayvansal kökenli gıdaların tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için işyerleri denetimine katılmak.
 • Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek.
 • Kurban Bayramı zamanlarında ilçeye gelen hayvanların sağlık raporlarının  kontrollerini yapmak, bayram müddeti boyunca veterinerlik hizmeti vermek.
 • Okul ve ibadethaneleri  gerekli durumlarda ilaçlamak
 • Uluslararası kalite yönetim standartlarına uygun olarak belediyece kabul ve ilan edilen misyon, vizyon, temel değerler ile kalite politikası üzerine dayalı bir sistemi müdürlükte kurmak ve ona uygun faaliyeti uygulamak.
 • Lüzumunda belediye diğer müdürlükleri ve/veya dış kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine ve koordinasyona dayalı bir çalışma yürütmek.
 • Birimlerin görev alanlarına bağlı olarak müdürlüğün stratejik hedeflerini belirlemek, stratejik planını yapmak,faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdürmek.
 • Müdürlük görevleri ile her türlü faaliyetlerini Müdürlüğün ve Belediyenin kabul ve ilan ettiği temel ilkeler doğrultusunda yapmak.
 • Dengeli,gerçekçi uygulanabilir bir bütçe yapmak,harcamaları bütçesi dahilinde yapmak.
 • Belediye teşkilat yapısı içerisinde görevleri, faaliyetleri  ile belediyeyi temsil etmek; temsil bilinci ve duyarlılığı içerisinde görev yapmak.
 1. Müdürlük, görevlerini esas itibariyle mahiyetinde çalışan kadrolu personel eliyle yürütür. Kadrosunda göreve ve ihtiyaca uygun personel bulunmaması halinde temini için ilgili mevzuatın öngördüğü yetkileri kullanır.
 2. Müdürlük görevlerini çalışan personelin aldıkları eğitime, mesleğine, kadro ve görevlendirme durumuna göre oluşturulan birimler vasıtasıyla yerine getirir. Faaliyetlerin daha hızlı, etkin,verimli ve düzenli olması bakımından birimler bazında yapılanmayı öngörür.
 3. İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak

Müdürlüğün  yetkisi
Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu
 Veteriner  İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri, gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürlüğe bağlı şefliklerin görev, yetki ve sorumlulukları

Gıda ve İlaçlama  Şefliğinin  görev, yetki ve sorumluluğu

 1. Veteriner  ve Zabıta Müdürlükleri elemanlarından oluşan gıda denetim ekibi oluşturmak.
 2. Belediyemiz sınırları dahilindeki tüm gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, işleyen, depolayan, dağıtan toplu tüketime sunan veya satan büfe, lokanta, fırın, pastane, kasap, market gibi işyerlerinde kontrol ve denetim yapmak. Bu çalışmalarımızla işyerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik şartları kontrolü yanında gıda güvenliğinin ve tüketicinin korunmasını sağlamak, gıda üreticisinin satış yeri ilgililerinin ve tüketicinin bilgi ve bilinç seviyesinin artırılması hedeflenmektedir.
 3. Kentsel dönüşüm alanlarında çevre ve halk sağlığının korunmasında bulaşıcı ve salgın hastalıkların insanlar ve hayvanlar arasında hızla yayılmasına neden olan ve genel olarak vektör ismi ile anılan canlılarla mücadele önemli bir yer tutmaktadır.Hamam böcekleri,bit,pire,kene ve kemiriciler(fare,sıçan vs.)gibi vektör canlılar vücutlarında taşıdıkları;sıtma,sarı humma,hepatit,tifo,dizanteri,leptospirozis,kuş gribi,kırım Kongo kanamalı ateşi,H1N1virüsü (Domuz Gribi)gibi birçok hastalık etkenini insanlara ve diğer zararsız canlılara bulaştırabilmektedir.Tüm bunlarla mücadele amacıyla Merkezimiz Büyükşehir ile koordineli olarak yıllık çalışma programları oluşturmakta ve Belediye sınırlarımız dahilinde tespit edilmiş olan dereler,su kuyuları,foseptik kuyular inşaat ve bodrum suları gibi sivrisinek üremelerine ilaçlama çalışmaları müsait noktalarda Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nunönerileri doğrultusunda yapılmakta,halkın bu konudaki bilgi düzeyinin artırılması amacıyla afiş,broşür vs. hazırlanıp bastırılarak dağıtılmaktadır.Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde resmi kuruluşlara ait binalarda vs. dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır.Kentsel zararlılara karşı oluşturduğumuz ilaçlama birimimiz hafta içi her gün 08:30-17:00 arasında çalışmaktadır.Sivrisinek  ve karasinek mücadelesi ücretsiz olup,larva ve uçkun mücadelesi Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.Haşerelere karşı olan mücadele Belediye Meclisince belirlenen fiyatlara göre ve halk sağlığına uygun ilaçlarla yapılmaktadır.
  İlaçlama Merkezi hakkında detaylı bilgi için          444 0 160 nolu telefonu arayabilirsiniz.
 4. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi kurum ve okulların İlçe Hıfzısıhha kararlarının öngördüğü doğrultuda okul sağlığı çalışmaları çerçevesinde içme ve kullanma suyu, su depolarının dezenfeksiyonu, bakım ve onarım hizmetlerini yapmak.
 5. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

Evrak Büro Şefliğinin  görev yetki ve sorumlulukları

 1. Birimine gelen evrakları teslim alır,sınıflandırır ve kaydettikten sonra amirinin bilgisine sunar.
 2. Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve dış birimlere gönderilecek yazıları, resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak.
 3. Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içerisinde dosyalama yapar ve gerekli süre içerisinde arşivde saklar.
 4. Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin ve hasta sevk evraklarını düzenlemek.
 5. Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgililere aktarmak.
 6. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.
 7. Amirinin verdiği bilgiler doğrultusunda  avans işlerinin yazışmalarını yapmak ve takip etmek.
 8. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

Hayvan Sağlığı ve Refahı  Şefliğinin  görev, yetki ve sorumlulukları

 1. Belediyemiz sınırları içerisinde sokak hayvanlarının yakalanması, kısırlaştırılmaları, aşılama ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak.
 2. Isırma olaylarında ısıran köpeği yakalayıp müşahedeye almak.
 3. Müşahede altındaki köpek ölürse kuduz yönünden incelenmek üzere Pendik Kuduz Araştırma Laboratuarına götürmek.
 4. Kuduz müspet çıkması durumunda bölgeyi karantinaya almak.
 5. Hayvanların yurtdışı nakil işlemleri için sevk belgesi vermek.
 6. Atılan ve imha edilen et ve sakatatın usulüne uygun bertaraf edilmesini sağlama
 7. Kurban bayramı dolayısıyla ilçemize gelen küçük ve büyükbaş hayvanların kontrollerini yapmak.
 8. Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek.
 9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Bademlik Aşı ve Tedavi Merkezimiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu  ve zoonoz hastalıklarla (Hayvanlardan hayvanlara  ve insanlara geçen hastalıklar)mücadele kapsamında hayvanlara muayene, teşhis, tedavi, aşılama, ameliyat, kayıt  gibi hizmetler verilmektedir.1adet ameliyathanesi,1 adet muayenehanesi ,acil müdehale  ve post-operatif   bakım üniteleriyle merkezimizde 4 adet Veteriner Hekim  ve 3 adet yardımcı personel görev yapmakta, hafta içi her gün ortalama 4 operasyon (kısırlaştrma ameliyatları)başarı ile yapılmakta.Yine günlük  merkezimize getirilen onlarca evcil hayvanları muayene edilerek tedavileri sağlanmaktadır.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.