Ali Koca

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü

 

Amaç

Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Beyoğlu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

Dayanak

1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ayrılarak kurulmuş olan Beyoğlu Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gören müdürlüklerin; 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Teşkilat ve Bağlılık;

Teşkilat

Müdür, Kütüphane Hizmetleri Şefliği, Memur, Kütüphaneciler, Beyoğlu Belleği sorumlusu, Hizmetli personelden oluşur.

Bağlılık

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Beyoğlu’nun kültürel seviyesini daha da yükseltmek, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm ilçe halkına kitap okumayı sevdirmek, ilçemizle ilgili her türlü eser, film, belge ve bilgiyi arşivleyip araştırmacıların hizmetine sunmak, Beyoğlu hakkındaki yayınlara destek vermek, gerekirse yeni eserler hazırlanmasını sağlamak, ilçemizin bilgi ve entelektüel birikimini yurtiçi ve yurtdışında layıkıyla temsil etmek amacı kurulmuştur.

Başta kardeş şehirlerimiz olmak üzere çeşitli ülkelerdeki şehirler ve buradaki yerel yönetimler, kütüphaneler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapar. Farklı kültürleri ve ilçesinin zengin kültürünü tanıma konusunda Beyoğlu halkına vizyon kazandırır.

Müdürlüğün asıl hedef kitlesi okuyan öğrenciler ile çalışan çocuklardır. Bilgiye erişmelerinde onlara rehberlik hizmeti sunar, dersleri ve ödevleri konusunda gerekli desteği verir. Aranılan bilgilere; kitap, süreli, sesli, görsel yayınlar ve internet yolu ile kolayca ulaşılmasını sağlar. Ayrıca hedef kitle ve velilerine yönelik kişisel rehberlik ve danışmanlık hizmetleri düzenler.

Bilgisayar ve bilişim teknolojileri konusunda eğitim programları düzenlemek, bilgisayar kullanma noktasında tecrübe ve bilgi eksikliği olanlara yardımcı olmak, milletimize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetleri anmak ve yeni kuşaklara sevdirmek, kimsesiz ve fakir öğrencilere eğitim yardımı yapılmasını kolaylaştırmak, vatandaşların mesleki ilerlemelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak, araştırma yapanlara gerekli kolaylığı ve dokümanları sağlamak, kitap ve diğer kaynakları sürekli zenginleştirmek, konferanslar, kurslar, seminerler, tiyatro, film gösterileri sunmak, kaynak kitap okumaları gerçekleştirmek, kütüphanede görevli personelin kendilerini daha da geliştirebilmeleri için seminer ve kurslara katılmalarını teşvik etmek Müdürlüğümüzün diğer temel görevleri arasındadır.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz bu faaliyetleri yaparken zaman zaman resmi veya sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapar, talep ve ihtiyaçlara göre çeşitli mahalle ve semtlerde şubeler açar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız.