Rukiye Canikli

İnovasyon ve Teknoloji Müdürü

Amaç

Bu yönetmeliğin amacı, Beyoğlu Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Beyoğlu Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

Dayanak

22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Teşkilat ve Bağlılık;

Teşkilat 

Müdür, İnovasyon,Teknoloji ve (Ar-Ge) Şefliği, Evrak Büro Şefliği, Dijital Dönüşüm Şefliği, Memur, Hizmetli personelden oluşur.

Bağlılık

Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi süreçlerini tasarlamak, hizmet ve faaliyet kalitesinin arttırılması için gerekli projeler veya uygulama modelleri geliştirmek, Hizmet, faaliyet ve iletişim verimliliğinin arttırılması için gerekenlerin ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar yapmak, Belediyenin hizmet verdiği alanlarda uygulamaya dönük projeler hazırlamak,İlçenin ve yaşayan insanların gelişimine yönelik projeler hazırlamak,İlçede bilim, teknoloji, yenilikçilik, ar-ge, sanayi ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik program ve projeler yürütmek, bu kapsamda kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile işbirlikleri geliştirir.

İlçede bilim ekosisteminin canlandırılması amacıyla bilim dallarında programlar oluşturmak; programlar kapsamında ayni ve nakdi destekler sağlamak,ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarına yönelik çalışmalar yürütmek, bilimsel içerikli süreli yayınlar çıkarmak, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına katılım sağlamak, üstün yetenekli bireylere yönelik projeler yürütmek,bilim köyleri kurmak,bilimin topluma sevdirilmesine yönelik konferans, festival, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlemek, İlçedeki girişimcilerin ve işletmelerin rekabet edebilirliğini arttırmak amacıyla ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip kilit teknolojiler ile yapay zekâ, siber güvenlik ve robotik gibi gelişmekte olan teknoloji alanlarında programlar yürütmek; programlar kapsamında endüstriyel atölye, derslik, test ve ar-ge laboratuarı, imalathane ve benzeri teknik altyapılar kurmak, kurulan altyapılarda ar-ge, ür-ge, teknik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, ayrıca kümelenme ve kooperatif girişimleri kurmak ve bunları işletmek, Geleceğin mesleklerine ilişkin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik iş ve meslek analizleri yapmak ve/veya yaptırmak, mesleki teknik eğitimi destekleyecek projeler yürütmek, mesleki eğitim, sınav ve belgelendirme merkezlerini kurmak veya kurdurmak; ayrıca mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim durumları açmak ve/veya ilgili eğitim-öğretim kurumlarıyla ortak proje ve etkinlikler yürütmeye katkı sağlamak,İlçede ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme çerçevesinde bölge girişimcilerine ayni ve/veya nakdi teşvik ve destek programları oluşturmak, teknik,hukuki ve yönetsel destek sağlamak,girişimcilerin özellikle ihracata dönük ticaretlerinin kolaylaştırılmasına yönelik proje ve destek mekanizmaları geliştirmek; girişimcilik kültürünün bölgede yaygınlaştırılması için araştırmalar yapmak, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası paydaşlarla ortak çalışmaları yürütür.

Görev alanına giren konularda strateji ve eylem planı hazırlamak ve planın performans yönetimini sağlamak,faaliyetler ile ilgili istatistik toplamak ve analiz etmek için veri tabanı kurmak, belediye birimlerinin talebi halinde birim çalışmalarını bilim, teknoloji ve yenilikçilik açısından değerlendirerek görüş vermek, yurt içi ve yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimlerden her türlü hizmet, danışmanlık, müşavirlik, eğitim, etüt ve proje, araştırma, organizasyon, tanıtım ve benzeri teknik ve yönetsel hizmet almak, AR-GE projelerinin geliştirilmesine, AB Çerçeve programları başta olmak üzere ulusal ve uluslar arası fonlara ulaşımı sağlamak, AR-GE için, tespit edilen problemlerin çözümü ve iyileştirilmesine yönelik olarak ilgili birimlerle ortak araştırma yapılmasını sağlamak, gerektiğinde yerli ve yabancı uzmanlardan destek almak, AR-GE fikirlerini projelendirmek, destek başvurularını hazırlamak ve destek alan projelerin yürütülmesine katkı sağlar.

Beyoğlu Belediyesi görev, sorumluluk ve yetki alanlarına giren konularda, yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak hizmetler ve projeler yürütmek üzere destek proje programları üretmek, Hibe, fon, ortak hizmet ve destek projeleri başvuru formlarını ve sözleşme taslaklarını Belediyemizin yükümlülükleri açısından incelemek,ilçe için hibe fon desteği sağlayabilecek tüm kurum, kuruluşların hibe takiplerini yapmak,Ulusal ve uluslar arası projelerin hazırlık, başvuru, yönetim ve denetim aşamalarında gerekli olan standart belgeler ve kurum bilgilerini temin etmek görevleri arasındadır.

Gerektiğinde AR-GE ve İnovasyon merkezi kurmak,Proje faaliyetlerinin öngörü ve planlamalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Projelerin doğru bir biçimde tamamlanması ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak, Çalışılan AR-GE konuları üzerinde oluşabilecek problemleri çözmek.Belediyenin hizmet ve süreç envanterleri ile dijital ortamda sundukları hizmetlere yönelik envanterlerin oluşturulması ve güncel tutulması için çalışmaları koordine etmek,Belediye hizmetlerinde dijital teknoloji destekli yenilikçi teknolojilerin kullanımına yönelik çalışmaları yürütmek,Açık veri stratejileri geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak,Büyük veri ve gelişmiş analiz çözümlerinin analitiği, güvenliği ve mahremiyeti çalışmalarını yürütmek,Dijital dönüşüm yol haritasını hazırlamak,Öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük eder ve koordinasyonu sağlar.

 

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız