AMAÇ

Bu politika veri sorumlusu sıfatıyla Beyoğlu Belediyesi tarafından yürütülen her türlü faaliyette 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (uygun olarak kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen yöntemleri tarif etmeyi ve Kanun’un 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, kişisel verilerin Beyoğlu Belediyesitarafından toplanması, kullanılması, paylaşması, saklanması ve imhası süreçlerinde uygulanan prensipleri içerir. Vatandaşlarımızı, belediye çalışanlarını, ziyaretçileri, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri belediye tarafından işlenen bütün kişileri bilgilendirmeyi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Bu politika ile belediyemiz otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla belediyemizin süreçlerinde işlenen tüm kişisel verileri kapsar.

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediye içerisinde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen kişisel verilerinin; saklanmasıve imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer surette belediye nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur.Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür.

KVK Kurulu ile yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme ve sicile kayıt gibi işlemlerin sorumluluğu “Veri Sorumlusu İrtibat Kişi”sindedir.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kullanıcı; Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha; Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun; KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı; Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi; Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi; Kişisel verilerin silinmesi;kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi; Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha; Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik; 28 Ekim 2017 tarihinde ResmiGazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

Beyoğlu Belediyesikişisel verileri korunması ve işlenmesi için gerekli tedbirleri ve uygulanan süreci işbu politika ile somut bir şekilde ortaya koymaktadır. İlgili kanunlar ve yönetmelikler ile bu politikanın uyumsuz olduğu durumlarda ya da güncellenen mevzuatlar doğrultusunda politikanın güncel olmaması halinde Beyoğlu Belediyesi yürürlükteki mevzuata uyacağını kabul etmektedir. Kanunun, yönetmelik ve mevzuatlarda olan değişikliklere göre bu politika güncellenip, Beyoğlu Belediyesi’ninyasal gereklikleri yerine getirmesi için revize edilir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Beyoğlu Belediyesi aşağıda belirtilen kişisel verileri işlemektedir:

 

KİŞİSEL VERİ ÇALIŞANLAR KAMUPERSONELİ STAJYER VATANDAŞ VELİ/VASİ/TEMSİLCİ
Biyometrik Veri
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
Finans
Fiziksel Mekân Güvenliği
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
İletişim
İşlem Güvenliği
Kimlik
Mesleki Deneyim
Müşteri İşlem
Özlük
Sağlık Bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Beyoğlu Belediyesi kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlarda işlemektedir:

 

VERİ İŞLEME AMACI ÇALIŞANLAR KAMU PERSONELİ STAJYER VATANDAŞ VELİ/VASİ/TEMSİLCİ
Kurs Kayıt Aktivitelerin Yürütülmesi
Adres Bilgilendirme Süreci
Ada ve Parsel Bilgilendirme Süreci
Ada ve Parsel Faaliyetlerin Yürütülmesi
Doğal Afet riski altındaki alanlar ve Riskli Binalarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi
Asansör Ruhsatlandırma Belgesi
Beyaz Zambak Veri ile Akos Veri Eşleştirilmesi
Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Dosyaların muhafaza edilmesi
ÇalışanAdayı / Stajyer / ÖğrenciSeçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan kayıtların saklanması
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Cenaze Muayene Hizmetlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Dilekçe Başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Dosyaların muhafaza edilmesi
Emlak ve İmar Borcu Bilgilendirmesi
Emlak Vergisi Sicil No Sorgulama Süreçleri
Emlak ve İstimlak İşlemlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Evlilik İşlemleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Evrak Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Güncel İmar Durumu Bilgilendirilmesi
Hasta Nakil Ambulansı Hizmetlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İlgilinin Hak ve Menfaat Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İmar Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İmar Uygulaması ve Düzenleme Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İmar Yapı Ruhsat Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Süreçlerinde ilgili okul mezunu olduğuna dair sunulan belge
Kanun gereği, Beyoğlu Belediyesi personelinin muayenelerini yapmak.
Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve şikâyet işlemlerinin yürütülmesi
Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Planlı Alanlar İmar Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Riskli Yapı Denetim Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Koruma, Uygulama ve Denetim Onarım Ön İzin Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Kütüphane Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Mesul Müdür başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sağlık Hizmetleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ruhsat Başvuru Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Ruhsat Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Ait Bilgilendirme Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Semt Konakları Kiralama Aktive FaaliyetlerininYürütülmesi
Sosyal Yardım ve organizasyon Faaliyetlerin Yürütülmesi
Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kat Mülkiyet Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Talep Şikayetlerinin Takibi

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Beyoğlu Belediyesi kişisel verileri elde etme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

KİŞİSEL VERİ ÇALIŞAN KAMU PERSONELİ STAJYER VATANDAŞ VELİ/VASİ/TEMSİLCİ
Biyometrik Veri Görsel
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Yazılı Beyan

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Yazılı Beyan

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Faks

Kurye

Yazılı Beyan
MailUygulama

Telefon

Yazılı Beyan

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Faks

Kurye

Telefon

Yazılı Beyan

Sözlü Beyan

Uygulama

Finans Yazılı Beyan

Elden Teslim

Sözlü Beyan

Mail

Uygulama

Telefon

Yazılı Beyan

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Telefon

Fiziksel Mekân Güvenliği Görsel Görsel Görsel
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Yazılı Beyan

Elden Teslim

 

Elden Teslim

 

İletişim Yazılı Beyan

Elden Teslim

Sözlü Beyan

Uygulama

Mail

Kurye

Faks

Yazılı Beyan

 

Mail

Uygulama

Telefon

 

Yazılı Beyan

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Faks

Telefon

İşlem Güvenliği Yazılı Beyan

Uygulama

Kimlik Yazılı Beyan

Elden Teslim

Sözlü Beyan

Uygulama

Mail

Yazılı Beyan

Elden Teslim

Mail

Faks

Kurye

Yazılı Beyan

Elden Teslim

Mail

Uygulama

Telefon

Yazılı Beyan

Elden Teslim

Sözlü Beyan

Mail

Uygulama

Telefon

Yazılı Beyan

Sözlü Beyan

Uygulama

Mesleki Deneyim Yazılı Beyan

Elden Teslim

Uygulama

Mail

Faks

Kurye

Telefon

Telefon

Mail

Uygulama

Yazılı Beyan

Elden Teslim

Uygulama

Mail

Müşteri İşlem Yazılı Beyan

Elden Teslim

Uygulama

Mail

Faks

Kurye

Yazılı Beyan

Elden Teslim

Uygulama

Mail

Faks

Kurye

Özlük Yazılı Beyan

Elden Teslim

Sözlü beyan

Uygulama

Mail

Kurye

Telefon

Yazılı Beyan

Elden Teslim

Uygulama

Mail

 

Sağlık Bilgileri Yazılı Beyan

Elden Teslim

Sözlü beyan

Uygulama

Mail

Telefon

Uygulama

Mail

Telefon

Yazılı Beyan

Elden Teslim

 

​​​VERİ İŞLEME HUKUKİ SEBEPLERİ

Beyoğlu Belediyesikişisel verileri işleme hukuki dayanakları aşağıda belirtilmiştir:

 

VERİ İŞLEME AMACI ÇALIŞANLAR KAMU PERSONELİ STAJYER VATANDAŞ VELİ/VASİ/TEMSİLCİ
Kanun gereği, Beyoğlu Belediyesi personelinin muayenelerini yapmak. Kanunlarda Öngörülmesi
Kurs Kayıt Aktivitelerin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Adres Bilgilendirme Süreci Kanunlarda Öngörülmesi
Ada ve Parsel Bilgilendirme Süreci Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Doğal Afet riski altındaki alanlar ve Riskli Binalarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Asansör Ruhsatlandırma Belgesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Beyaz Zambak Veri ile Akos Veri Eşleştirilmesi Açık Rıza Gereklidir Açık Rıza Gereklidir
Dosyaların muhafaza edilmesi Kanunlarda Öngörülmesi
ÇalışanAdayı / Stajyer / ÖğrenciSeçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi,

Açık Rıza Gereklidir.

 

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi,

Açık Rıza Gereklidir.

 

Çalışan kayıtların saklanması Kanunlarda Öngörülmesi

 

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Kanunlarda Öngörülmesi,

Açık Rıza Gereklidir.

 

Kanunlarda Öngörülmesi

 

Cenaze Muayene Hizmetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Dilekçe Başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Dosyaların muhafaza edilmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Emlak ve İmar Borcu Bilgilendirmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Emlak Vergisi Sicil No Sorgulama Süreçleri Kanunlarda Öngörülmesi,

Açık Rıza Gereklidir.

 

Emlak ve İstimlak İşlemlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi Beyoğlu Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri,

Açık Rıza Gereklidir.

Evlilik İşlemleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Evrak Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi,

Açık Rıza Gereklidir.

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini Beyoğlu Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri Beyoğlu Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri Beyoğlu Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Açık Rıza Gereklidir
Güncel İmar Durumu Bilgilendirilmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Hasta Nakil Ambulansı Hizmetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Açık Rıza Gereklidir Açık Rıza Gereklidir
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Beyoğlu Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri,

Açık Rıza Gereklidir

İmar Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
İmar Uygulaması ve Düzenleme Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
İmar Yapı Ruhsat Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
İş Süreçlerinde ilgili okul mezunu olduğuna dair sunulan belge Kanunlarda Öngörülmesi
Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Planlı Alanlar İmar Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Riskli Yapı Denetim Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Koruma, Uygulama ve Denetim Onarım Ön İzin Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Açık Rıza Gereklidir
Talep / Şikayetlerin Takibi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi,

Açık Rıza Gereklidir.

 

Kanunlarda Öngörülmesi
Kütüphane Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi Açık Rıza Gereklidir Açık Rıza

Gereklidir

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi
Mesul Müdür başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Açık Rıza Gereklidir
Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve şikâyet işlemlerinin yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Sağlık Hizmetleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Ruhsat Başvuru Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Kanunlarda Öngörülmesi,

Açık Rıza Gereklidir.

 

Ruhsat Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi,

Açık Rıza Gereklidir.

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Ait Bilgilendirme Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi Açık Rıza Gereklidir
Semt Konakları Kiralama Aktive FaaliyetlerininYürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Sosyal Yardım ve organizasyon Faaliyetlerin Yürütülmesi Açık Rıza Gereklidir
İlgilinin Hak ve Menfaat Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi Açık Rıza Gereklidir
Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Kat Mülkiyet Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi Kanunlarda Öngörülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Talep Şikayetlerinin Takibi Kanunlarda Öngörülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına alınan idari ve teknik tedbirler “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası ‘nda detaylandırılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN İLKELER

Kanun’un 4 maddesi 2. bendinde kişisel verilerin işlenmesi için ilkeler belirlenmiştir. Beyoğlu Belediyesi’nin Meşru Menfaatleri belirlenen ilkelere uygun şekilde kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki ilkelere uygun yapılmaktadır;

 

KİŞİSEL VERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Beyoğlu Belediyesi Meşru Menfaatlerikişisel verileri yasal zorunluluklar nedeniyle ve vatandaşlarımıza hizmet sunulması adına işlemektedir. Tam metnine https://beyoglu.bel.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Kanun’un 5/2 maddesi gereği verinin işlenmesinin:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda belirtilen durumlaradışındaBeyoğlu Belediyesi Meşru Menfaatleriancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Beyoğlu Belediyesi Meşru Menfaatleritarafından elde edilen kişisel verilerini imhası“Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası ‘nda detaylandırılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Beyoğlu Belediyesi Meşru Menfaatleri, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kanun’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, Kanun’da belirtilen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler;veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasındada, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINDAKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Beyoğlu Belediyesiyurtdışına herhangi bir veri aktarımı söz konusu değildir.

ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİ

KAMERA KAYDI

Beyoğlu Belediyesi Meşru Menfaatleritarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, bina içerisi güvenlik kamerasıyla izlenmektedir.

Bu kapsamda Belediyemiz Anayasa, Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Belediyemiz bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır.

Belediyemiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; belediyenin, çalışanların,vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlaması amaçlanmaktadır.

Belediyemiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde Kanununda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda belediye çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, sadece güvenlik görevlileri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Belediyemiz tarafından Kanunun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİ VE İNTERNETE ERİŞİM NOKTASI HİZMETİ İÇİN ALINAN KİŞİSEL VERİLER

Belediyemizin sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir.

Belediyemiz bütün ziyaretçilerine ücretsiz internet hizmeti vermektedir.  Verilen hizmetinlog kayıtlarının 5651 sayılı Kanun(İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında) gereği kimlik bilgileri ve internet logları alınmakta ve saklanmaktadır. İşlenen kişisel veriler 5651 sayılı kanun gereği 2 yıl saklıtutulmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanunun 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır:

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Yukardaki maddelerde geçen haklarınızı “Beyoğlu Belediyesi’ne İlgili Kişi Kişisel Başvuru Formu ‘nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

 • Formu elden teslim ederek(adres:Şahkulu, Meşrutiyet Cad. No:121, 34420 Beyoğlu/İstanbul)
 • KEP adresinizle e-posta ile(adres:beyoğlubelediyesi@hs01.kep.tr)

Başvuru formuna “https://beyoglu.bel.tr/” adresiüzerindenulaşabilirsiniz.

Beyoğlu Belediyesi KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ile yapılan başvuruların kabul edilebilmesi için aşağıdaki hususlarda Kişisel Veri Sahibi ‘nin dikkat etmesi gerekmektedir;

 • Elden teslim yöntemiyle yapılan başvuruların kişisel veri sahibi tarafından yapılmalıdır. Kişisel veri sahibi kimliğini ibraz etmelidir. Başvurunun Kişisel Veri Sahibi haricinde birisi tarafından teslim edilmesi durumunda noter tasdikli vekâletname ile başvurulmalıdır.
 • Noter vasıtasıyla onaylanan Başvuru Formu ‘nun posta ile gönderilmesi durumunda yasal sürecin başlangıç zamanının tespiti için iadeli taahhütlü olarak gönderilmelidir.