BEYOĞLU BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Beyoğlu Belediyesi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Beyoğlu Belediyesi tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Beyoğlu Belediyesi, aşağıdaki detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir;

 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Ada ve Parsel Bilgilendirme Süreci
 • Ada ve Parsel Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Adres Bilgilendirme Süreci
 • Asansör Ruhsatlandırma Belgesi
 • Beyaz Zambak Veri ile Akos Veri Eşleştirilmesi
 • Bilgilendirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan kayıtların saklanması
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Cenaze Muayene Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Dilekçe Başvurusu Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Doğal Afet riski altındaki alanlar ve Riskli Binalarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi
 • Dosyaların muhafaza edilmesi
 • Emlak ve İmar Borcu Bilgilendirmesi
 • Emlak ve İstimlak İşlemlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Emlak Vergisi Sicil No Sorgulama Süreçleri
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Evlilik İşlemleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Evrak Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Güncel İmar Durumu Bilgilendirilmesi
 • Hasta Nakil Ambulansı Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İlgilinin Hak ve Menfaat Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İmar Uygulaması ve Düzenleme Ortaklık Payı Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İmar Uygulaması ve Düzenleme Ruhsatlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İmar Yapı Ruhsat Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinde ilgili okul mezunu olduğuna dair sunulan belge
 • Kanun gereği, Beyoğlu Belediyesi personelinin muayenelerini yapmak.
 • Kat Mülkiyet Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Koruma, Uygulama ve Denetim Onarım Ön İzin Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Kurs Kayıt Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Kütüphane Kayıt Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mesul Müdür başvuru Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ön İnceleme, İnceleme, Araştırma ve şikâyet işlemlerinin yürütülmesi
 • Planlı Alanlar İmar Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Riskli Yapı Denetim Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ruhsat Başvuru Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ruhsat Bilgilendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Ait Bilgilendirme Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sağlık Hizmetleri Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Semt Konakları Kiralama Aktive Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Yardım ve organizasyon Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Tadilat Ruhsatlandırma Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Teftiş Kurulu Süreci Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Vergisel İşlemlerin Süreç Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Talep Şikayetlerinin Takibi
 • Beykart, Kart Oluşturma, Yükleme Yapma ve Kullanma Faaliyetlerinin Raporlanması

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;https://beyoglu.bel.tr/internet adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası‘ndan ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; https://beyoglu.bel.tr/internet adresinden yayınlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası‘ndan ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

İlgili kişilerden elde edilen kişisel veriler, kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Beyoğlu Belediyesi, faaliyetlerini yürütebilmek için İlgili Belediye Birimleri ve Müdürlükler, Kurum İçi Departmanlar ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir.Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

 1. ALINAN KİŞİSEL VERİLER

Beyoğlu Belediyesibünyesinde çalışanlar, aday çalışanlar,Kamu Personeli, Personel, Stajyer, Vatandaş ve kişinin veli yada temsilcilerinin kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verilerin kategorileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Beyoğlu Belediyesineyapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Beyoğlu Belediyesi tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Beyoğlu Belediyesitarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızbulunmaktadır.

 1. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

Yazılı talebinizi noter aracılığı ile Şahkulu, Meşrutiyet Cd. No:121, 34420 Beyoğlu/İstanbulTürkiye adresine veya aşağıda belirtilen şirketlerimizin kayıtlı kep adreslerine gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınız noter aracılığı ile başvurmanız halinde, başvurunuzun kurumumuza tebliğini müteakip başlayacaktır.  İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

  1. BEYOĞLU BELEDİYESİ İrtibat Bilgileri;

Veri Sorumlusu: Beyoğlu Belediyesi

 

Kişisel veri başvurularınızı yaparken Kişisel Veri Başvuru Formu dokümanını doldurarak yapabilirsiniz.

Aydınlatma başvuru yöntemleri aşağıdaki gibidir;

Noter Aracılığı ile Yapılacak Başvurular İçin;

 • Adres:Şahkulu Mahallesi Meşrutiyet Cad. No:121 Kat:2 Ofis:1 Beyoğlu / İstanbul

 

Kep Adresi ile Yapılacak Başvurular İçin;

 

Otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tastikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.