Projelerinizi hazırlatırken, eski eser komşuluğunda bulunan veya kendi tescili eski eser olan binalar ile bu kapsam dışında kalan parseller için farklı bir yol izlemelisiniz.

Eski eser komşuluğunda bulunan veya kendi tescili eski eser olan parsellere ait yapılaşma koşullarını, II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu belirler. Hazırlatılan projelerin Kurul tarafından da tasdiki gerekir. Proje tasdiki sırasında;

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Harita Bürosu tarafından, Kot,Kesit-Gabari Belgesi hazırlatılır.

Binaya ait rölöve-restitüsyon projeleri hazırlatılarak Koruma Bölge Kurullarında onaylatılır.

İmar durumu ve Kurul tarafından tasdikli rölöve-restitüsyon projelerine göre Restorasyon rekonstrüksiyon projeleri hazırlatılarak Ruhsat Büromuza sunulur.

Ruhsat Büromuzda İmar mevzuatına göre incelenen restorasyon-rekonstrüksiyon projeleri onaylanmak üzere Koruma Kuruluna gönderilir.

Koruma Kurulu onayından sonra Ruhsat Büromuzca da onaylanır.

Serbest bürolarda Zemin Etüdü yaptırılır ve statik proje hazırlatılır.

Mimari projeye göre Mekanik ve Elektrik projeleri hazırlatılır. Makine- Elektrik Büromuzda onaylatılır.

Kendi eski eser tescilli olmayan ve eski eser komşuluğu bulunmayan diğer parseller için ise aşağıdaki yolu izlemelisiniz.

Mer-i plana göre Belediyemizden imar durumu alınır.

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Harita Bürosu tarafından, “İstikamet Rölövesi, Kot-Kesit belgeleri hazırlatılır.

Serbest bürolarda Zemin Etüdü yaptırılır ve statik proje hazırlatılır.

Bu belgeler ve ilgili mevzuata göre Mimari ve Statik projeleri hazırlatarak Ruhsat Büromuza sunulur.

Projeler mevzuata göre incelenerek onaylanır.

Mimari projeye göre Mekanik ve Elektrik projeleri hazırlatılır. Makine- Elektrik Büromuzda onaylatılır.

Hazırladığınız tüm projeleri belediyemize göndermek için imar1@beyoglu.bel.tr  adresini kullanınız.