Uygulama projeleri incelenip Ruhsat Büromuzda tasdik edildikten sonra “İnşaat Ruhsatı” talep edilmesi halinde, aşağıda belirtilmiş olan diğer işlemleri tamamlamanız gerekir.

Parsel üzerinde mevcut bina varsa ve yeni inşaat yaptırılacaksa “Yıkım Belgesi” almak üzere Ruhsat Büromuza müracaat edin. Eski eser tescilli binalar için “II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu”nun yıkım hakkındaki onayı gerekir. Mevzuat gereği diğer evrak ve muvafakatlerin, tamamlamasından sonra “Yıkım Belgesi” düzenlenir.

Yıkım Belgesi İçin gerekli belgeler:

 • Dilekçe
 • Mimar veya inş. müh. sorumluluk beyanı
 • Hissedar muvafakatnamesi[varsa]
 • T.K.T.V. Kurulu Kararı[Eski eser veya komşuluğunda ise]
 • BEDAŞ yazısı[Belediye yazısına cevaben elektrik ilişki kesme]
 • İ.S.K.İ. yazısı[Belediye yazısına cevaben su ilişik kesme]
 • İGDAŞ yazısı(Belediye yazısına cevaben doğalgaz ilişik kesme yazısı)
 • Emlak Bürosu yazısı[Belediye yazısına cevaben vergi ilişik kesme yazısı)

 

İmar durumları gereği, “Tevhit-İfraz, Yola terk-Yoldan ihdas, İrtifak Hakları Tesisi vb. imar uygulamaları” varsa, serbest harita bürolarında gerekli “folye”ler hazırlatın ve“Emlak İstimlak Müdürlüğü Harita Bürosu”na müracaat edin.

Emlak İstimlak Müdürlüğü Harita Bürosunda işlemlerinin tamamlanmasından sonra parsellerin yeni durumunu Tapu Sicil Müdürlüğünde tescil ettirin.

Uygulama projelerinin hazırlattıktan sonra inşaatınızın denetimi için mal sahibi olarak bir “Yapı Denetim Bürosu”yla anlaşma yapmanız gerekir (Tescilli eski eser binalar için Teknik Uygulama Sorumlusu ile uygulama yapılabilir).

Yapı Denetim Bürosuna hazırlatmış olduğunuz uygulama projelerini onaylatın.

Gerekli ruhsat harç ve ücretlerini ödeyin.

İnşaat ruhsatı için gerekli Belgeler:

 • Dilekçe.
 • Hissedar Muvafakati(varsa)
 • Mimari Proje [4 Adet, eski eser veya komşuluğunda ise T.K.T.V. Kurulu Kararı ile onaylı)
 • Statik Proje ve Hesapları.[4 Adet] ve Zemin Etüd Raporu
 • Yapı Denetim Evrakları ( Eski eser bina uygulamalarında “Altılı TUS Uygulaması” yapılacaktır.)
 • Yapı Denetim İzin Belgesi
 • Yapıya İlişkin Bilgi Forumu
 • Yapı Denetim Taahhüt ü
 • Denetçi Adres Beyanı
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 • Müteahhit Evrakları
 • Mal sahibi Müteahhit Sözleşmesi
 • Müteahhit Taahhütnamesi
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Şirket İse İmza Sirküleri)
 • Şantiye Şefi Müteahhit Sözleşmesi
 • Şantiye Şefi Taahhütnamesi
 • Şantiye Şefi Adres Beyanı

Mekanik-Elektrik Tesisat Projeleri

 • 3 adet BEDAŞ onaylı elektrik projesi (kuvvetli-zayıf akım)
 • 3 adet mekanik proje (sıhhi tesisat+kalorifer+doğalgaz)
 • 2 adet ısı yalıtım projesi
 • 1 adet trafo belgesi
 • Proje müellifi veya fenni mesul taahhütname ve sözleşmeleri
 • Asansör Uygulama Projesi Ve Sözleşmesi
 • 1 adet ön hesap raporu
 • 2 adet akustik proje