5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2020 Yılı, EYLÜL AYI Toplantısı, 07 EYLÜL 2020 PAZARTESİ gününden, 11 EYLÜL 2020 CUMA günü akşamına kadar 5 gün süre ile saat:15.00’da başlamak üzere yapılacaktır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2020 Yılı, EYLÜL AYI Toplantısı, 07 EYLÜL 2020 PAZARTESİ gününden, 11 EYLÜL 2020 CUMA günü akşamına kadar 5 gün süre ile saat: 15.00’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Haydar Ali YILDIZ
Belediye Başkanı

GÜNDEM:

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e), 34.maddesinin (g) bendi gereğince, Beyoğlu Piripaşa Mahallesi, 2987 ada, 6 parsel, 169,03 m2 alanlı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı için,Belediye Encümenine Yetki Verilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

2- 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendine göre, Gümüşsuyu Mahallesi, 738 ada, 10 parsel, 4.25 m2 alanlı taşınmazın plan şartı içeriğinde tevhiden satışının yapılabilmesi doğrultusunda ve aynı yasanın 18.maddesinin (e) bendi gereğince karar alınmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

3- Beyoğlu İlçesi, Yenicamii Mahallesinde, Kadastro Mahkemesinde davalı olan parsel için, Kadastro Tutanağı tanzim edileceğinden, kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi ile 47/B maddesi hükmü gereğince, Bilirkişi belirlenmesi hususunda karar alınmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

4- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 27. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca, Şartlı Hibe kapsamında, 16.07.2020 tarih ve 519 sayılı İBB Meclis Kararında belirtilen ilçemize ait 1.902.472,94 TL’lik (Birmilyon dokuzyüzikibin dörtyüzyetmişiki Türk Lirası,doksandört kuruş) ayni veya nakdi yardım için, Kaynak Aktarımı Kararı Alınmasına dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

5- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin Kadro Değişikliği başlıklı 11.maddesi gereğince; unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi f bendi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.Maddesine istinaden, Semt Konaklarımızdaki Okul Öncesi Eğitim Hizmetlerinin 2020-2021 Yılı için belirlenen (yarı zamanlı 150 TL, tam zamanlı 450 TL. Belediye Personelimiz Çocuklarına yarı zamanlı 125 TL, tam zamanlı 150 TL, Gazi ve Şehitlerin 1.derece yakınları ile Koruyucu Ailelerin Çocuklarına ücretsiz) Ücret Tarifelerinin uygulanabilmesi için karar alınmasına dair Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

7- 5393 sayılı Kanunun 24.maddesi gereğince, Akıllı Şehir ve Bilgi Teknolojileri Komisyonunun Kurulması ve Üyelerinin Seçilmesi hususunda karar alınmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

Diğer Duyurular
Beyoğlu Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile Kariyer Kursu Kayıtları Başladı!