Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2020 Yılı, TEMMUZ AYI Toplantısı,06 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ gününden,10 TEMMUZ 2020 CUMA günü akşamına kadar 5 gün süre ile saat:15.00’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu Belediye Meclisi Toplanıyor

TOPLANTIYA ÇAĞRI
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi uyarınca, Beyoğlu  Belediye  Meclisinin 2020 Yılı, TEMMUZ AYI Toplantısı, 06 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ gününden,10 TEMMUZ 2020 CUMA günü  akşamına kadar 5 gün süre ile saat: 15.00’da başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye  Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.              

Haydar Ali YILDIZ
Belediye Başkanı 

GÜNDEM :  

1- 5393  sayılı Belediye  Kanununun 56.maddesi, 5018   sayılı  Kamu  Mali   Yönetimi   ve    Kontrol Kanununun 41. maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin 3. bendi gereğince; Beyoğlu Belediye Başkanlığı 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporunun görüşülmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

2- 5393 sayılı Kanunun 33.maddesi gereğince;  1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Meclis Üyelerinden, 3 Kişinin Belediye Encümen Üyesi olarak Seçilmesi hususunda karar alınmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

3- 5393 sayılı Kanunun 24.maddesi gereğince: 1 yıl süre ile İhtisas Komisyonlarında (Bütçe, İmar, Hukuk, Mesken ve Gecekondu, İktisat ve Tarife, Kültür Sanat ve Spor, Sağlık ve Çevre ) görev yapmak üzere,  en az  3, en çok  5  adet  Üye  Seçilmesi hususunda karar alınmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.  

4- 6183  sayılı   Amme   Alacaklılarının  Tahsili   Usulü    Hakkındaki   Kanunun 90.maddesine göre oluşturulacak Satış Komisyonlarında görev yapmak üzere, Belediye Meclis Üyeleri arasından 1 Asil, 1 Yedek Üye seçilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

5- 5393  sayılı  Belediye Kanununun 18.  ve  Bütçe  Muhasebe  Yönetmeliğinin 40.maddeleri gereğince, Başkanlığımızın 2019 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin Karara bağlanmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

6- Belediyemiz tarafından tahsil edilmekte olan Katı Atık Ücretinin 1. Taksidinin son ödeme tarihi, 2020 Şubat Ayı Meclis Toplantısında, 8 nolu Meclis Kararı ile  31 Mayıs 2020 olarak alınmış, pandemi nedeni ile, İlçemiz dahilinde  faaliyet gösteren işyerlerinin Katı Atık Ücretinin 1. Taksidinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi. 

7- 17.04.2020 tarih 31102 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yeni Korona Virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması başlıklı kısmının ( ç ) bendi gereğince,  İlgili mevzuat ve yönetmeliklere göre yapılan satış, kira ve ecrimisil bedellerinin, 19.03.2020 tarihi ile 19.06.2020 tarihleri arasındaki dönemde, tahsil edilmesi gereken taksitlerin, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenmesi, bu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsilinin sağlanması, faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan kiracılarımızın, faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesi hususunda karar alınmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

8- 17.04.2020 tarih 31102 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yeni Korona Virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması başlıklı kısmının (ç) bendi gereğince, Okmeydanı Bölgesinde, 07.07.2017 tarih, 61 nolu Beldiye Meclis Kararı  ekindeki Yönetmeliğe göre yapılan taşınmaz satışlarında, satış bedellerinin, 19.03.2020 tarihi ile 19.06.2020 tarihleri arasındaki dönemde  tahsil edilmesi gereken taksitlerin, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenmesi, bu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsilinin sağlanması hususunda karar alınmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

9- Beyoğlu-Piyalepaşa Mahallesi, Okmeydanı 1.etap Kentsel Tasarım Projesi kapsamında inşaatı devam eden, 3562 ada, 5 parsel sayılı yerde, Kat İrtifakı Kurulmuş olan 65 bağımsız bölüm hissemize, Trafo Merkezi  ve Personel Giriş-Çıkış yeri olarak kullanılmak üzere,  yıllık 1,-TL iz bedel karşılığında  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine,  25 yıllık İrtifak Hakkının Tesis Edilmesi işlemlerinin yapılması doğrultusunda karar alınmasına dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

10- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin Kadro Değişikliği başlıklı 11.maddesi gereğince; unvan ve derecesi belirtilen kadrolarda değişiklik yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

11- Başkanlığımız hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı yürütülmesi amacıyla; 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesine istinaden yeni bir birim kurulması ile, gelişen şartlar doğrultusunda Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak bazı Müdürlüklerimizin  Adı ve Teşkilat yapılarında yeni bir düzenleme yapılması, yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin de yürürlüğe konulması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız