TOPLANTIYA ÇAĞRI BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2022 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı, 09 Mayıs 2022 Pazartesi gününden 13 Mayıs 2022 Cuma günü akşamına kadar 5 gün süre ile 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

GÜNDEM:

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi ve Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince 2021 yılı Kesin Hesap Cetvellerinin karara bağlanmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

2- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

3- Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.07.2021/5377 Sayılı Kararı ekindeki Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Alanı 387 Ada, 36 Parsel Uygulama Tadilat Projesinde “Yol Altı Kullanım Planı’nda” Adalar arası Yol Altı Kullanımına Yönelik Halepli Bekir, Eski Çeşme, Dernek, Karakurum ve Fıçıcı Abdi Sokaklarının belirlenecek olan bedel karşılığında, 25 yıllığına yol altı kullanımları ve otopark geçişlerinin sağlanmasına dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifi.

4– 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince; Vergi Gelirleri, Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar ve Diğer Gelirlerdeki artışlar ile idarelerden gelecek proje yardımlarından sağlanacak ödenekle birlikte; 450.000.000,00 TL olan 2022 yılı Beyoğlu Belediyesi Gelir ve Gider Bütçesinin 200.000.000,00 TL arttırılarak 650.000.000,00 TL’ye yükseltilmesi hususundaki ek ödenek teklifinin karara bağlanılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 71. Maddesi gereğince; Belediyemiz bünyesinde bulunan otopark, spor tesisleri, mesire alanları, sosyal tesisler, nikâh ve düğün salonları, kafeterya, lokanta çay bahçelerinin işletilmesini sağlamak amacıyla, Beyoğlu Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adıyla bütçe içi işletme kurulması ile ilgili karar alınmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.