Beyoğlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısına Ait Çağrı

5393 sayılı Belediye Kanununun 21 maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2023
Yılı Nisan Ayı Toplantısı, 03 Nisan 2023 Pazartesi gününden 07 Nisan 2023 Cuma günü
akşamına kadar 5 gün süre ile 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere
yapılacaktır.

GÜNDEM:

1- 5393 sayılı Kanunun 33.maddesi gereğince; 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,
Belediye Meclis Üyelerinden 3 Kişinin Belediye Encümen Üyesi olarak Seçilmesi
hususunda karar alınmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.
1- 5393 sayılı Kanunun 24 maddesi gereğince: 1 yıl süre ile İhtisas Komisyonlarında
(Bütçe, İmar, Hukuk, Mesken ve Gecekondu, İktisat ve Tarife, Kültür Sanat ve Spor,
Sağlık ve Çevre, Akıllı Şehir ve Bilgi Teknolojileri ) görev yapmak üzere en az 3, en
çok 5 kişi Üye Seçilmesi hususunda karar alınmasına dair Yazı İşleri Müdürlüğünün
teklifi.
2-22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartları Yönetmeliğinin 11 maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen
Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.
3-5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 41 maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet
Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11 maddesinin 3 bendi gereğince; Beyoğlu
Belediye Başkanlığı 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporunun görüşülmesine dair Mali
Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.