5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2023 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı, 02 Mayıs 2023 Salı gününden 05 Mayıs 2023 Cuma günü akşamına kadar 4 gün süre ile 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

GÜNDEM:1- Beyoğlu İlçesi, Bedrettin Mahallesi, 929 ada, 1 parsel sayılı 24.459,50 m2 yüzölçümlü Cezayirli Gazi Hasan Paşa Vakfı adına kayıtlı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclis Kararı ile Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı olarak kullanılması kaydıyla bedelsiz olarak 10 yıl sureyle İçişleri Bakanlığına tahsis edilen taşınmazda, ekli krokide işaretli alanların Belediye Hizmetlerinde kullanılması ve kullanım şartları hususunda düzenlenecek protokolün imzalanması için Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına yetki verilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. Maddesi ve bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2022 yılı Kesin Hesap Cetvelinin karara bağlanmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
3- 22.02.2007tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin   11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

4- Belediye  ve  Bağlı  Kuruluşları  ile  Mahalli  İdare  Birlikleri  Norm  Kadro  İlke  ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik 09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup ilgili yönetmelik ile Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetveline Afet İşleri Müdürlüğü ilave edilerek kurulması zorunlu Müdürlükler kapsamına alındığından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesine istinaden Afet İşleri Müdürlüğü kurulmasına dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

5- Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 3211 ada, 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği için 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi  “b” bendi gereğince karar alınmasına dair Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.