TOPLANTIYA ÇAĞRI BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2022 Yılı Ekim
Ayı Toplantısı, 03 Ekim 2022 Pazartesi gününden 21 Ekim 2022 Cuma günü akşamına kadar 19 gün süre ile
saat 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere yapılacaktır.

Beyoğlu İlçe Belediye Meclis Üyelerinin bu toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

GÜNDEM:
1­- 5393 sayılı Belediye Kanununun 62 ve 41. maddeleri doğrultusunda hazırlanan 2023 yılı Performans
Programı ile 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısı’nın görüşülüp karara bağlanmasına dair Mali
Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.
2­- 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi
gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.