5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2023
Yılı Ekim Ayı Toplantısı, 02 Ekim 2023 Pazartesi gününden 20 Ekim 2023 Cuma günü
akşamına kadar 20 gün süre ile saat 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek
üzere yapılacaktır.

GÜNDEM:
1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesi gereğince; ilçemizde bulunan mahalle
muhtarlarının ihtiyaçlarının karşılanması sebebiyle muhtarlıklarımıza 2023 bütçe
yılından bir kereye mahsus olmak üzere 3.000,00 TL (Üçbin Türk Lirası) nakdi
yardım yapılması hususunda karar alınmasına dair Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğün teklifi.

2- 3194 sayılı İmar Kanununun 23.maddesi hükmüne göre; Beyoğlu ilçesi sınırları
dâhilinde inşaat başvurusu sırasında “Yol Teknik Alt Yapı ve Kazı” bedellerinin,
14.09.2023 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Alt Yapı Koordinasyon
Merkezi’nin(AYKOME) 25.07.2023 tarih ve 2023/2-1 sayılı kararına göre
hesaplanmasına dair Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.

3- 22.02.2007tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen
Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi (a) bendi gereğince; öğrencilerin sosyal,
kültürel, spor ve akademik pek çok alanda desteklenmesi bağlamında resmi ikameti
ilçemizde olup şehir içi ve şehir dışında eğitim gören, devlet üniversitesinde okuyan
ya da vakıf üniversitesinde burslu öğrenim gören öğrencilerin barınma maliyetlerinin
artması nedeniyle eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla “Eğitime Destek”
çalışması kapsamında başvuruda bulananlara 2023 – 2024 eğitim öğretim döneminde
lisans ve ön lisans öğrencilerine güz döneminde 1000 TL (Bin Türk Lirası),bahar
döneminde 1000 TL (Bin Türk Lirası) olmak üzere toplamda 2000 TL (İkibin Türk
Lirası) sosyal eğitim yardımı yapılmasına dair Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğünün teklifi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ile 4. maddesi doğrultusunda hazırlanan
2024 Performans Programı ile 2024 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının
görüşülüp karara bağlanmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi.