Beyoğlu Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısına Ait Çağrı

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Beyoğlu Belediye Meclisinin 2023
Yılı Kasım Ayı Toplantısı, 06 Kasım 2023 Pazartesi gününden 10 Kasım 2023 Cuma günü
akşamına kadar 5 gün süre ile saat 15.00’te başlamak ve aşağıdaki gündemleri görüşmek
üzere yapılacaktır.

GÜNDEM:

1- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (f) bendi ve Telekomünikasyon
Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik ile 27.12.2012 tarih
ve 28510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; Sabit ve Mobil
Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri
Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında,
belediyemiz sorumluluğunda bulunan alanlardaki Haberleşme Sistem ve Ekipmanları
Tesis Yeri ve Geçiş Hakkı Bedellerinin Ücret Tarifesi ile ilgili karar alınmasına dair
Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi

2- 22.02.2007tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartları Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince; Unvan ve Derecesi Belirtilen
Kadrolarda Değişiklik Yapılması hususunda karar alınmasına dair İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.