İSTANBUL

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kadımehmet Mahallesi, 1421 Ada, 13 Parsel nolu 495,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın  6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespitinin yapıldığı ve söz konusu taşınmaz için 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin  “Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar” başlıklı 15. maddesinin 2. fıkrası uyarınca taşınmaz maliklerinin   2/3 çoğunluğu ile alınan  karara katılmayan Augustine, Miami Başkonsolosluğu, Costanero Rd.   32080, Florida, Augustine/Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden Abdullah ORHUN’un (378/3584)x495,00=52,21 m2 hissesi 3.132.600,00 TL (ÜçmilyonyüzotuzikibinaltıyüzTürkLirası)  tahmini bedelle, 1201-D Clifton Avenue,    Clifton    NJ 07012,   Amerika   Birleşik   Devletleri    adresinde    ikamet   eden  Felicisima LABUGA’nın (27/1024) x 495,00 = 13,05 m2  hissesi 783.000,00 TL (YediyüzseksenüçbinTürkLirası)   tahmini bedelle satışa çıkarılacaktır.

Bahse konu arsa payının 6306 sayılı Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrası ile bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin zikredilen hükmü gereği üçte iki çoğunluk sağlayan hissedarlara açık artırma usulü ile satışı 14.04.2023 tarihinde saat 15.00’da Beyoğlu Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası, Tomtom Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:217, 5. katta bulunan İhale Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

6306 sayılı Kanunun 15/A maddesinde yer alan;

“Yapılacak ilk satışta en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar dışında herhangi biri katılamaz. İlk satış işleminde satılacak hissenin anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak istenmemesi durumunda tekrar yapılacak satış işlemlerine en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar ile on üçüncü fıkrada belirtilen şartları haiz üçüncü şahıslar katılabilir. Satışı gözlemci olarak izlemek isteyenler ile payı satışa çıkarılan malikler satışın yapıldığı salona alınabilir. Ancak, bunların satışa müdahale etmesine müsaade edilmez. Satışın yapılmasını engellemeye veya satışın işleyişi ile düzenini bozmaya yönelik eylemlerde bulunanlar ile ses ve görüntü kaydı almaya çalışanlar satış komisyonu tarafından salondan çıkartılabilir. Satış için belirlenen saatten sonra satış salonuna kimse alınmaz.

Komisyon, yedinci fıkrada belirtilen şekilde yapılan satış işlemi sonunda, tespit edilen rayiç bedelden az olmamak üzere, en yüksek bedeli teklif eden katılımcıya satış yapılmasını karara bağlar ve bu katılımcıdan satış bedelini yedi gün içerisinde banka nezdinde açtırılacak vadeli hesaba yatırması istenir. Bu süre içerisinde satış bedeli yatırılamaz ise pey süren diğer katılımcılara sırasıyla bildirimde bulunulur ve satış bedelini yatıran katılımcıya satış yapılır. Satışa iştirak eden tek bir katılımcı olması halinde, belirlenen rayiç değerinden az olmamak üzere bu katılımcının vereceği teklif geçerli kabul edilir.” hükmü gereğince ihale işleminin yapılacağı 14.04.2023 tarihinden evvel üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmelerin ve uygulamanın yürütülebilmesi için gerekli olan diğer tüm belgelerin imzalanacağının beyan edilmesi ve bu belgelerin noterlikçe hazırlanarak imzalanması halinde ihalenin iptal edileceği, aksi halde ihalenin belirtilen yer ve zamanda yapılacağı  tebliğ olunur.