Devir Ruhsatlar İçin İstenen Evraklar


DEVİR VE VERASETEN İNTİKAL EDEN RUHSATLAR İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. DEVİR SENEDİ (Noterden – Asıl Suret)
2. VERASET İLANI (Varislerden Feragatname ya da Muvafakatname –Noter Tasdikli Asıl Suret)
3. TAPU FOTOKOPİSİ veya KİRA KONTRATI (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Asıl Suretlerde Damga Harcı Makbuzu bulunacaktır.)) Kira Kontratı İŞ NEVİNE Göre Düzenlenecektir.
4. DEVİR EDEN VE DEVİR ALAN SİCİL NUMARASI KAYDI (Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Şefliği (Belediye)) 
5. RUHSATIN ASLI
6. Not: Bu belgelere ek olarak;  devir yada veraset intikali ile ruhsat alacak olan gerçek (şahıs) yada tüzel (şirket) kişi normal ruhsat başvurusunda istenilen aşağıdaki belgeleri de hazırlaması gerekmektedir.
A GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ADINA YAPILACAK RUHSAT MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER
1. T.C. KİMLİK KARTI veya NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
2. SAĞLIK RAPORU ASLI ("Bulaşıcı Hastalığı Yoktur" ibareli )
3. İMZA BEYANNAMESİ (Noter Tasdikli Asıl Suret)
4. YERLEŞİM YERİ BELGESİ
5. İKİ (2) ADET VESİKALIK RESİM (Son Altı 6 (Altı) Ay İçerisinde Çekilmiş)
6. ESNAF ODA KAYIT BELGESİ (Bağlı Olduğu İşkoluna Ait Esnaf Odasından)
B TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) ADINA YAPILACAK RUHSAT MÜRACATINDA İSTENİLEN BELGELER
1. ŞİRKETİN KURULUŞ GAZETESİ ve SON DURUM TİCARET SİCİL GAZETESİ
2. İMZA SİRKÜLERİ (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti)
3. TİCARİ FAALİYET BELGESİ (İTO)
4. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) - PTT, Türkep, TNB KEP gibi yetkili firmalardan temin edilebilir.
5. YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI (Noter Tasdikli Asıl Sureti–Mesul Müdürlük İçin)
6. ŞİRKET KAŞESİ VE VEKALETNAME


Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız
Başkan

Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız