İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; 3572 sayılı işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulune Dair Kanun , 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve salahiyet kanunu, 222 sayılı ilk Öğretim Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4250 sayılı İspirtolu İçkiler Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 634 sayılı kat mülkiyeti Kanunu, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili diğer kanun, yönetmelikler ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe istinaden verilir.

İşyeri açma-çalışma ruhsatı verilmesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; yapılan inceleme ve araştırmalarda işyerinin, insan sağlığına, çevre kirliliğine, yangın patlama, genel güvenlik, işçi sağlığı, trafik, karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı olmama şartı aranmaktadır.

Bu yönetmeliğe göre İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları; Sıhhi Müesseseler, Gayrisıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak adlandırılır.

  1. Sıhhi Müesseseler ve Aranacak Şartlar
  2. Gayri Sıhhi Müesseseler ve Aranacak Şartlar
  3. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ve Aranacak Şartlar
  4. Devir Ruhsatlar İçin İstenen Evraklar
  5. Yüzer Tesis Ruhsatı İçin İstenen Evraklar
  6. Mesul Müdürlük İçin İstenen Evraklar
  7. Canlı Müzik İzin Belgesi
  8. Ölçü Ayar İşlemleri
  9. İzin Belgesi

Beyoğlu’nda bir işletme açmadan önce açılacak yerin tapu fotokopisi ile Belediyemize danışmanız lehinize olacaktır…

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Müracaatları Gerekli evraklar hazırlandıktan sonra Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne Şahsen veya şirkette imzaya yetkili kişilerce yapılır. İlgili işletmenin iş nev’ine göre Ruhsat ve Denetim müdürlüğü tarafından; İstanbul Büyük Şehir İtfaiye Müdürlüğüne (Yangın, patlama v.b yönünden), İlçe Emniyet Müdürlüğü (Genel güvenlik ve asayiş yönünden), İlçe Tapu Müdürlüğü (kat malikleri ve muvafakat yönünden), Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne (imar yönünden), Belediye Zabıta Müdürlüğüne (çevre ve gürültü yönünden), Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne (Genel güvenlik ve asayiş yönünden), Liman Başkanlığına (liman başkanlığı görüşü yönünden), Gerekli görüldüğünde diğer resmi-özel kurum ve kuruluşlara uygunluk görüşü almak için müdürlüğümüz tarafından yazı yazılır. Bu kurumlardan uygunluk görüşleri yazılı olarak Müdürlüğümüze ulaştıktan sonra oluşturulan ruhsat komisyonunca mahallinde tetkikleri yapılır varsa eksikler ve noksanlar giderilmesi için uyarılır. Eksik ve noksan yoksa Ruhsat harçları yatırılarak İşletme Açma ve Çalışma Ruhsatı basımı yapılarak imzaya sunulur. İmza işlemi biten İşletme ruhsatı Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz olarak Çerçevelenerek Çevreye duyarlı kağıt çantası içinde şahsa veya imzaya yetkili kişiye teslim edilir. Verilen Ruhsatların aslı yönetmelik gereği İşletmede herkesin görebileceği bir yere asılır.

Beyoğlu’nda ruhsatlı bir işletmeyi devir almadan önce devir alınacak yerin ruhsat fotokopisiyle belediyemize danışmanız lehinize olacaktır.

Beyan Formları
Sıhhî İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Başvuru Beyan Formu Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.